Kompetent køberrådgivning hos erfaren advokat

Et boligkøb er en stor investering, og det kan blive dyrt ikke at sikre sig den rette rådgivning i forløbet.

BW__MG_4708_Johny-Kristensen-scaled.jpg

Vores rådgivningspakke til køber indeholder

√ En grundig advokatgennemgang af dokumenterne

√ Et telefonmøde, hvor dokumenterne og andre relevante forhold gennemgås og jeres spørgsmål besvares

√ Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse til mægler

√ Eventuel korrespondance med mægler og meddelelse af endelig handel

√ Gennemlæsning og godkendelse af skøde og refusionsopgørelse

Dokumenterne i handlen

Købsaftale
Købsaftalen regulerer de aftaleforhold, som skal gælde mellem dig og sælger. Aftalen er bindende indgået når begge parter har underskrevet. 

Salgsopstillingen
Salgsopstillingen er en lovpligtig opstilling, som mægleren skal udarbejde. Den indeholder en række oplysninger omkring ejendommen, herunder størrelse  pris og økonomiske forhold. Salgsopstillingen betragtes juridisk set som en del af købsaftalen.

Tingbogsattest
Tingbogsattesten viser en oversigt over ejendommens oplysninger i tingbogen, herunder hvem der ejer ejendommen, tinglyste pantebreve og tinglyste servitutter. Derudover indeholder tingbogsattesten oplysninger om udlæg, og det er her man kan se, om ejendommen er nødlidende. Dette er et vigtigt forhold at være opmærksom på. 

Servitutter
Servitutterne på ejendommen rummer forskellige bestemmelser og begrænsninger i råderetten over ejendommen. Det kan fx være retningslinjer fra kommunen om hvordan en bygning skal se ud ved nybyggeri. Det kan også være servitutter vedr. hjemfaldspligt eller vedr. adgangsforhold, fx fælles brugsret til stisystem på matriklen. 

BBR meddelelse
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder data om alle ejendomme i Danmark. Man kan i BBR meddelelsen se størrelsen på ejendommen, byggeår, type af ejendom, antal værelser, osv. Man skal være særligt opmærksom på, at BBR ikke altid stemmer overens med de faktiske forhold, da det er ejers egne oplysninger. Dette er noget af, som vi hjælper dig med at undersøge. 

Ejerskifteforsikring
Sælger hæfter som udgangspunkt for fejl og mangler ved huset i 10 år. For at undgå denne hæftelse, kan sælger vælge  at tilbyde at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring. Sælger vil i så fald være ansvarsfri uanset om køber vælger at tegne forsikringen. Hvis du som køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring vil forsikringen dække skjulte fejl og mangler. Der kan dog være undtagelser. Det drøfter vi på vores møde og vi gennemgår forsikringstilbuddet sammen. Et tilbud om ejerskifteforsikring skal ledsages af en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et energimærke. 

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er en rapport, som sælger kan vælge at få udarbejdet. Rapporten skal udarbejdes af en autoriseret byggesagkyndig og giver en vurdering af ejendommens stand. Rapporten kan evt. anvendes som grundlag for prisforhandlinger. Derudover kan rapporten indeholde vigtige oplysninger omkring selvbyg. Det hjælper vi med at undersøge. 

Elinstallationsrapport
Elinstallationsrapporten udarbejdes typisk sammen med tilstandsrapporten og redegør for el-forholdene i ejendommen. Denne skal laves af en elektriker. 

Energimærke
Energimærket er lovpligtigt i nogle typer af hushandler, og du skal som køber sikre at du får et gældende energimærke udleveret i forbindelse med handlen, idet energimærket både giver indsigt i hvor energivenlig ejendommen er. Det vil endvidere ofte være gode råd til, hvordan ejendommen kan opnå et højere energimærke. Dette kan have betydning for prisen på ejendommen, og kan derfor være en god investering. Energimærket gælder i 10 år. 

Husforsikring /brandforsikring
Det er lovpligtigt at tegne brandforsikring på ejendomme som belånes. Forsikringen skal være trådt i kraft pr. overtagelsesdagen. Ejerlejligheder er normalt forsikret via ejerforeningen og der skal i så fald ikke tegnes selvstændig brandforsikring.

Ejendomsdatarapport
En ejendomsdatarapport er en rapport, som indhenter oplysninger fra de offentlige myndigheder. Her kan du finde oplysninger vedr. ejendommen omkring blandt andet afløbsforhold, eventuelle spildevandsplaner, lokalplaner, restancer på ejendomsskatter, olietanke og meget andet.

Skema fra regionen vedr. jordforurening
Skemaet redegør for om ejendommen er kortlagt som forurenet.

Referater og ejerlejlighedsskema
Beslutningsreferater fra ejerforening/grundejerforening giver et billede af eventuelle kommende udgifter til ejerforeningen/grundejerforeningen. Det kan fx være vedtaget at ejendommens tag eller faldstammer skal skiftes eller at vejen skal have nyt asfalt hvilket kan medføre højere ejerudgifter. Dette vil også typisk fremgå af ejerlejlighedsskemaet. Det er vigtige oplysninger, som vi tjekker for dig. 

Digitalt Skøde
I dag har man afskaffet det fysiske skøde, som tidligere blev opbevaret i retten i den retskreds, hvor ejendommen ligger. I dag er alle skøder i stedet gjort digitale. I skødet kan man finde oplysning på sælger, køber, overtagelsesdag og købspris.  

Refusionsopgørelse
Refusionsopgørelsen er det afsluttende fordelingsregnskab over ejendommens udgifter mellem køber og sælger, således at udgifter, som tilhører tiden før overtagelsesdagen afholdes af sælger, og udgifter som tilhører tiden efter overtagelsesdagen afholdes af køber. Der vil typisk være tale om udgifter såsom ejendomskat, vand, olie og renovation. Ejerskifteforsikringen vil også blive refunderet til køber via refusionsopgørelsen.